Stadgar

I våra stadgar beskrivs syfte med verksamheten så här:

Naturskyddsföreningen ska:

  • verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden,
  • verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsättningar,
  • väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt verka för skydd och vård av värdefull natur, bland annat genom markförvärv eller på annat sätt,

Naturskyddsföreningen ska i hela sin verksamhet, inklusive vid tillsättning av valberedningar och styrelser, eftersträva jämn könsfördelning samt beakta mångfalds- och åldersperspektiv. Kretsen ska söka samarbete med andra organisationer, som har intresse för natur- och miljövård.

Vid årsmötet 2014 enades stämman om vissa ändringar i stadgarna och vid påföljande årsmötet 2015 kunde beslutas att ändringarna slutligen skulle träda i kraft. Här kan du läsa de nya stadgarna – klicka här