Rapportarkivet

Här hittar du ”reportage” från det som vi haft på programmet under året samt ett antal år tillbaka.

Klicka på länkarna så hittar du en sammanställning år från år

 

2019

Året inleddes med årsmöte den 5 mars. Anders Höglind från Orust kommun inledde med att berätta om kommunens projekt med att minska näringstillförseln till havet via våra vattendrag. Detta sker i nära samarbete med markägarna och det går ut på att finna bra åtgärder som gynnar både jordbruket och miljön. Det pågår också en studie hur man eventuellt skall kunna få upp det näringsrika slammet ur Grindsbyvattnet.

Efter ordinarie årsmötesförhandling framförde vice ordföranden och kassören några låtar med lokal anknytning.

Noterat av Jonny Andersson

Invasiva växter

Nästan 60 intresserade kom till Kajutan den 17 april när Orust kommun ville informera allmänheten om de främmande växter, som tenderar att ta över en del miljöer om de inte bekämpas. Biologerna Tore Mattsson och och Olle Molander utför på kommunens uppdrag ett projekt med syfte att, dels inventera förekomsten av dessa växter på Orust, dels studera vilka åtgärder som är möjliga för att bli av med, eller i vart fall begränsa deras utbredning. I projektet ingår även att informera allmänheten om vilka växterna är och hur var och en kan hjälpa till.

Ulrika Marklund, miljöchef i Orust kommun, inledde med att berätta om den rätt färska EU-lagstiftning som nu är implementerad i svensk lag och faktiskt förbjuder all befattning med vissa växter, bl.a. sälja, odla eller på annat sätt sprida i naturen. Olle och Tore fortsatte sedan med att visa de växtarter som finns på EUs lista och som berör Orust. Dessa är än så länge bara tre: Jättebalsamin, Jätteloka och Gul skunkkalla. Av dessa tre är det bara Jättebalsamin som har brett ut sig ordentligt och på många platser. De andra två finns, efter vad som är känt, lyckligtvis bara på enstaka ställen.

De berättade också om några andra besvärliga arter, som framöver kan komma att bli svartlistade nationellt såsom Parkslide, Vresros och Blomsterlupin.

Orust kommun har gett ut en folder som delades ut till deltagarna och som finns att hämta på Biblioteket och Kommunkontoret bl.a. Mer information finns också att söka på Naturvårdsverkets hemsida.

I en paus bjöd Naturskyddsföreningen på kaffe och lokalproducerade bakverk.

Tore Mattsson, Olle Molander och Ulrika Marklund Foto Jonny Andersson

Noterat av Jonny Andersson

Gökottan 2019

Det blev en perfekt majmorgon vid Hällevikstrand. Dimman som låg tät över centrala Orust förbyttes i sol och så gott som vindstilla väder. Tio deltagare under ledning av Kent Johansson samlades vid kyrkan kl. 6 och fick höra och/eller se 45 olika fågelarter. Antalet blev ungefär som det kan vara när vädret är som bäst. Trots det saknade vi några vanliga fåglar men i gengäld dök det upp några som inte alltid är på plats. På fotot nedan lyssnar gruppen på Härmsångaren. Årets observationer ligger på denna länk.

Härmsångaren sjunger Foto Jonny Andersson

Noterat av Jonny Andersson

2018

Kylig men solig höstvandring

Drygt 20 personer samlades vid Svanviks Naturreservat söndagen den 25 november. Det var förväntningar på att se många olika sjöfåglar då vädret var lugnt och klart. Däremot bedömde vi att chansen att hitta några växter som fortfarande var i blom skulle vara mindre pga. den kalla veckan som föregått helgen.

Lite av det omvända blev det. Även om antalet fågelindivider som observerades var riktigt stort så blev det ganska få arter. Stefan Avenfors har lagt in några av observationerna på Artportalen, se klippet nedan.

Här är den kompletta artlistan: (Grå)kråka, Rödhake, Blåmes, Gräsand, Storskarv, Gråtrut, Häger, Ejder, Knipa, Småskrake, Koltrast.

Naturen har alltid något att visa upp, även utanför växtsäsongen, och här nedan är det Tore Mattsson som berättar om svavelticka som växte på en död ekstam intill stigen. Den skall enligt uppgift vara ätlig och smaka lite som kyckling, något som emellertid ingen av deltagarna verkade intresserade av att testa.

Ingen utflykt utan fikapaus – denna togs i solen vid strandkanten och deltagarna fick under kaffet en föreläsning om gården Svanviks historia.

Först efter fikastoppet började blommorna visa sig och till slut kunde vi räkna ihop 14 arter i blom: Trift, Harkål, Lingon, Vitgröe, Hundäxing, Kålmolke, Kustbaldersbrå, Baldersbrå, Korsört, Rölleka, Hönsarv, Höstfibbla, Brännässla, Knylhavre.

Noterat av Jonny Andersson

Storpublik när Sara berättade om Svalbard

Detta var en föreläsning som lockade många intresserade till Kajutan i Henån den 3 oktober. Det är alltid svårt att beräkna hur många som kommer. Trots ett visst beräknat överskott av kaffebröd till fikapausen, gjorde de 55 tillströmmande att vi snabbt fick kila till affären och inhandla mer.

Svalbard tillhör Norge, men det finns samtidigt en traktat påskriven av ett 40-tal länder, och med den medföljer att befolkningen är högst internationell. Idag bedrivs huvudsakligen klimatforskning och den tidigare kolbrytningen har minskat betydligt. Även turismen är en stor näringsgren. Invånarantalet är ca 2600 varav ca 2000 bor i huvudorten Longyearbyen.

Sara Elg, som till vardags arbetar på Naturcentrum, har tillbringat knappt ett år på Svalbard. Hennes huvudområde är fåglar. Till fina bilder berättade hon dels om växt- och djurlivet på denna säregna ögrupp, dels om hur det är att bo där, med de speciella förhållanden som råder. Många djurarter är mer eller mindre specifika för ögruppen såsom svalbardsren, spetsbergsgrissla och spetsbergsgås. Växtlivet är relativt begränsat. Det finns dock en hel del örter men även krypande vedartade växter som kantljung och polarvide.

Vägnätet är begränsat till några mil runt Longyearbyen, i övrigt är det snöskoter som gäller, vilka i antal troligen överstiger invånarantalet. Restaurangutbudet är förvånansvärt bra och även en nattklubb finns. Trots att all mat måste importeras, är priserna ändå ganska låga, vilket beror på att det inte finns någon arbetsgivaravgift och ingen moms på Svalbard.

Intresset för att besöka Svalbard är rätt stort och det är inte oöverkomligt att ta sig dit. För den som är intresserad av detta hade Sara några användbara länkar som hon delade med sig till åhörarna:

 

Longyearbyen Svalbard Foto: Sara Elg

 

Ulla Buhr tackar Sara Elg med en påse närproducerat
Foto Jonny Andersson

 

 

Skördemarknad på Sundsby

Naturskyddsföreningen på Orust, tillsammans med kretskollegorna från Tjörn och Stenungsund, deltog i årets marknad som ägde rum 15 och 16 september. Bl.a. fick besökarna uppskatta vikten på en squash. Närmsta tävlande var bara 5 g ifrån den rätta vikten som var 2445 g.

Välbesökt Energi- och Miljömässa

Naturskyddsföreningen deltog den 8 september för tredje året i rad på denna mässa, som de senaste åren gått av stapeln på Hamntorget i Henån. Många besökte vårt stånd och studerade exempel på invasiva arter samt diskuterade natur- och miljöfrågor.

Randi Heiel-Ekeborg och Tore Mattsson demonstrerar insektshotell

 

De Vilda Blommornas Dag 2018

Det varma vädret som hade varat i mer än en månad hade drastiskt förändrat förutsättningarna för vandringen vid Hälleviksstrand den 17 juni. Den annars så vackra växtligheten på hällmarkerna var förtorkad, men det gick att hitta åtskilliga intressanta arter på marker där det fortfarande fanns lite fukt i marken.
På platsen där detta foto togs hittade vi fyra olika måror, gul-, snärj-, stor- och vitmåra. Här förevisades också ett bestånd av västkustbjörnbär. De 13 tvåbenta deltagarna visade stort intresse, till skillnad mot hunden från Tjörn.

Rapporterat av Olle Molander

Göken var på plats som alltid i Hällevikstrand

Det brukar komma ett tiotal personer på vår traditionsenliga Gökotta och så blev det också denna gång, Pingstdagen den 20 maj. Under Kent Johanssons sakkunniga ledning och säkra öra för fågellåt, prickades av knappt 40 fågelarter på denna morgonturen. Det är ungefär det antal som man brukar komma till, dvs 40 +/-5 är det intervall inom vilket det varierat under de senaste 5 åren. Årets fågel, förutom den obligatoriska göken som i år hördes i väster, var trädgårdssångaren, vilken hördes på åtskilliga ställen under promenaden. I uthållighet överträffades den bara av näktergalen, där flera stycken tävlade om uppmärksamheten. Årets fullständiga artlista finns på denna länk

Rapporterat av Jonny Andersson

Kvällspromenad med vårkänning

Plötsligt blev det vårkänsla i början av april efter en seg vinter. Ändå var det lite kyligt den 11 april när en handfull personer följde med Olle Molander på en runda i motionsspåret vid Hällevi på Henån. Vår lilla grupp var inte ensamma på rundan, men de flesta ilade förbi i snabbare tempo än vi, som stannade till allt som oftast och lyssnade till sången från koltrastar och taltrastar. Ibland hoppade vi av spåret och tittade på mer eller mindre vanliga mossor, bl.a. vaxmossa som är Bohusläns landskapsmossa. Det hade inte hunnit komma några vårblommor än men vintergröna växter, som lopp- och matt-lummer kunde vi bekanta oss med i stället.

Detta var en kvällstur, men om en dryg månad blir det en tidig morgontur istället, då vi har vår traditionsenliga gökotta vid Hällevikstrand. Läs mer i programmet

Noteringar och foto Jonny Andersson

Årsstämma med tillbakablick

Årsstämman hölls i Kajutan på Henån den 4 mars och ni kan se hur styrelsen ser ut för kommande året under fliken ”Om Orustkretsen”.

Då det var en 40-årsjubilerande krets som samlades var det läge att nu se tillbaka på vad som förevarit under denna tid. Det startade med bifogade brev i mars 1978 till de medlemmar i Naturskyddsföreningen, som hade adress Orust, om att bilda en lokal SNF-krets.

Aktiviteterna har varit många och varierande under 40 år. I bifogade länk hittar du en sammanställning från början till nu. Som synes saknas uppgifter från ett antal år p.g.a. av att en del handlingar inte kommit fram. Är det någon som vet något mer om dessa år, 1992-2005, så kontakta gärna Olle Molander, så vi kan komplettera listan.

Rapporterat av Jonny Andersson

Främmande arter i våra kustvatten

Matz Berggren, forskare på Sven Lovén centrum för marin infrastruktur i Fiskebäckskil, besökte Kajutan 15 februari för en intressant föreläsning. Matz är specialist på marina kräftdjur men har också forskat på främmande arter i allmänhet i våra vatten.

Det finns olika kategorier av ”besökare” som normalt inte funnits här tidigare. Några är invandrare från närliggande områden och har etablerat sig här på grund av att förhållandena ändrats, t.ex. högre medeltemperatur. Andra kan vara tillfälliga besökare som regelbundet driver in t.ex. med stormar men inte stannar här. En del av de som kommer in har inte vandrat in självmant utan förts hit på annat sätt, t.ex. genom utplantering eller genom det vanligaste sättet som är ballastvatten från fartyg. Många av dessa senare kommer från områden långt bort, och när förhållandena här är likvärdiga med de där de lever normalt, som t.ex. temperatur och salthalt, kan de etablera sig här. Många gånger är emellertid ekosystemet här inte likt och andra djur som normalt konkurrerar eller jagar dem kan saknas här. En del av dem kan då etablera sig kraftigt och tränga ut andra arter. Då pratar man om invasiva arter.

De ca 20 åhörarna fick en rundtur bland alla typer av dessa ovannämnda och med fina bilder och förklaringar därtill. Vi fick också komma i närkontakt med en av dessa, en ganska nyss upptäckt art, som man är orolig för att den kan komma att etablera sig kraftigt, nämligen blåskrabban.

Här kan ”detektiven allmänheten” vara till stor hjälp, och har redan varit. De flesta upptäckter av blåskrabban har varit krabbfiskande barn som fått upp dem.  Som fotot visar skiljer den sig från den vanliga strandkrabban med sina tvärrandiga ben och prickiga klor samt den tvära och jämna framkanten av skölden mellan ögonen, som dessutom sitter längre isär än på den vanliga krabban. Matz tipsade om en mobil-app – Rappen – som finns hos Havs och Vattenmyndigheten och där man kan rapportera in om man hittar något ”konstigt”, inte bara marina arter för övrigt utan även i sötvatten. Matz tror att den kan vara till stor hjälp att, dels i ett tidigt skede få reda på nykomlingar, och dels se hur utbredningen fortskrider.

Föreningens ordförande Ulla Buhr tackade Matz för en mycket intressant kväll, med en blomsterkvast, ett insektshotell och en honungsburk från Orust.

Noteringar och foton av Jonny Andersson

2017

Bland korkekar, tjurar och gamar

Thomas Liebig är en pålitlig publikdragare och det visade sig igen, onsdagen den 18 januari på Kajutan, när han berättade och visade bilder från Extremadura i Spanien. Ett drygt 60-tal besökare fick höra om främst fågellivet men även om djur och växtliv i denna västra provins som gränsar till Portugal. Här finns stora glesa betade korkeksskogar men även helt öppna savannliknande områden. Överlag är det ett torrt område men i anslutning till floden Tajo och dess förgreningar finns också våtmarker.  För den fågelintresserade finns fantastiskt mycket att se, bland annat tre arter av gamar och även många andra rovfåglar som bl.a. örnar och glador. Kort sagt en kväll som nog lockade många att själva ta sig till detta område.

Eftersnack med Thomas Foto Jonny Andersson

Noterat av Jonny Andersson

 

Gökotta i Hälleviksstrand

Denna tradition med gök-garanti genomfördes söndagen den 21 maj och förutom göken, registrerades ytterligare 42 fågelarter på morgonturen. Artantalet var ungefär samma som tidigare år men är aldrig helt samma – denna gång flög en Brun kärrhök förbi oss t.ex. Vill du se artlistan klicka här.

Sju personer hade samlats denna gång. Ingen bra fågelbild lyckades fotografen ta, men en morgontidig räv stod stilla tillräckligt länge.

Noterat av Jonny Andersson

 

Brattås vette bemästrades

Förra året planerade vi att gå upp på västra Orusts högsta berg, ca 130 m.ö.h. Snöväder gjorde emellertid att turen blev inställd. I år försökte vi en månad tidigare för säkerhets skull. Söndagen 15 oktober samlades ett dussin personer vid gamla ICA-affären i Brattås för att ta sig upp de ca 100 m som höjdskillnaden härifrån utgör. Tore Mattsson som ledde turen förmanade oss att gå försiktigt och undvika att trampa på lav och mossklädda berghällar. Tidvis var det ganska brant om man fick se sig för var man satte fötterna för att inte slinta.

Efter första branta partiet planade marken ut ett tag och vi kunde se några gamla torpställen där de boende bevisligen hade haft en jobbig väg att ta sig upp. Dessa platser övergavs i början av 1900-talet och bara stengrunderna finns kvar. Vi passerade också skjutvallen där Röra södra skytteförening en gång hade sin skjutbana. Väl uppe på toppen kunde alla konstatera att det var värt mödan att ta sig upp då utsikten är storslagen.

Efter fikat tog vi oss ned mot Långedalen, som syns i bakgrunden, och tog en avstickare bort till kvartsgruvan vid Skärepallen. Det är ett av flera gruvhål på Brattås där det också utvanns fältspat och glimmer från slutet av 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet.

Noteringar och foto av Jonny Andersson

 

Stort intresse för Åtta fjordar

Den 23 oktober besökte Niclas Åberg, projektledare för Åtta fjordar, Kajutan och berättade om läget med fisken i våra nära vatten. Femtio personer kom och lyssnade när Niclas, illustrerat med foton och diagram,  på ett mycket pedagogiskt sätt förklarade hur man arbetar med att försöka återställa fiskstammarna, framför allt av torsk, som har gått tillbaka kraftigt. Det finns även några ljuspunkter då skarpsill och också piggvar och öring har mer livskraftiga bestånd. De senare arterna har dock inte kommersiellt samma betydelse som torsken. Det blev många frågor från publiken både under föreläsningen och i fikapausen. Nedan Niclas (t.h.) i samtal med Alf Olsson.

Noteringar och foto av Jonny Andersson