Yttranden

Delar av styrelsen studerar ett detaljplaneförslag på plats

Orustkretsen granskar de flesta detalj- och översiktsplaner och vi yttrar oss regelbundet när vi anser att miljö- och naturvårdsintressena behöver beaktas bättre. Nedan följer länkar till dessa dokument